Content

19 Glossar, Namen, Zeichen in:

Thomas Zimmer

Erwachen aus dem Koma?, page 503 - 510

Eine literarische Bestimmung des heutigen Chinas

1. Edition 2017, ISBN print: 978-3-8288-3911-3, ISBN online: 978-3-8288-6659-1, https://doi.org/10.5771/9783828866591-503

Tectum, Baden-Baden
Bibliographic information
503 19 Glossar, Namen, Zeichen 19 Glossar, Namen, Zeichen 4. Juni 1989 23, 52, 81, 83 – 85, 210, 259, 328 f., 377, 455 – 457 Aimi 艾米 394 Ai Qing 艾青 40 Ai Weiwei 艾未未 50, 78 Akutagawa, Ryūnosuke 361 Amann, Jürg 380 Anni Baobei 安妮宝贝 (eigentlich Li Jie 励婕) 308 Ästhetik 29, 36, 47, 55, 63, 67, 109, 111, 120, 132 f., 136, 158, 160 f., 175, 181, 184, 196, 241 f., 246 – 248, 270 f., 274, 281, 287, 291 f., 294, 304, 343, 349, 379 f., 386, 423 Aufklärung 27, 105, 138 f., 169, 242, 283, 366, 385, 396 f. „Ausrichtungsbewegung“ 整风运动 38, 406 „automatisches Schreiben“ 自动写作 158 Avantgardeliteratur 116, 393 baihua 白话 71 f., 133 Bai Ye 白烨 309 Ba Jin 巴金 168, 182, 221, 298, 382 Baren 巴人 (eigentlich Wang Renshu 王任叔) 408 Barthes, Roland 74, 116, 206, 244 Baudrillard, Jean 242 f., 295 „Befreiung“ (jiefang 解放) 68, 137, 140, 195, 201, 206, 329, 396, 400 Bei Cun 北村 309, 443 Bei Dao 北岛 67, 76, 184 Bei Ling 贝岭 (eigentlich 黄贝岭) 54 f., 74, 78, 265, 267 „Bewegung vom 4. Mai 1919“ 五四运动 63, 72, 98, 152, 270, 299 Bi Feiyu 毕飞宇 66, 68 Bourdieu, Pierre 47 Broch, Hermann 25 Buddhismus 71, 104 f., 348, 353 f., 361 f. Burke, Edmund 343 Cai Jun 蔡骏 300, 306, 339, 341, 343 f., 346 f., 349 – 364, 366 – 368, 371 f., 374 f. „Campus-Literatur“ 校园文学 300 Can Xue 残雪 32, 147 – 170, 173 – 179, 309, 390 Cao Guanlong 曹冠龙 386, 398 Cao Xueqin 曹雪芹 71, 109, 168 Celan, Paul 291 Chen Danqing 陈丹青 73 Chen Duxiu 陈独秀 194, 298, 317 Chen Sihe 陈思和 54, 65, 82, 182, 315, 392, 393, 434 Chen Zhongshi 陈忠实 60, 65, 119 Chi Li 池莉 309 „Chinesischer Traum“ 中国梦 59, 313 Chun Shu 春树 300, 302 Dekadenz 96 – 98, 100 f., 127, 159, 286 Deleuze, Gilles 69 Deng Xiaoping 邓小平 16, 52, 58, 65, 69, 106, 322, 401, 447 Deng Yiguang 邓一光 393 Derrida, Jacques 59, 75, 116 Dialekt 72 f., 75, 122, 126, 134 f., 223, 293 Dichtung 15, 40, 55, 66 f., 75, 89, 111, 133 Ding Ling 丁玲 40, 263 Diskurs 15, 24 – 28, 44, 47, 62, 69, 98, 106, 117, 120, 126, 130, 154, 164, 177, 504 Thomas Zimmer: Erwachen aus dem Koma? Eine literarische Bestimmung des heutigen Chinas 195, 210, 222 – 224, 237 f., 252, 271, 278, 285, 287, 290 f., 322, 325, 362, 366 f., 384 f., 387 f., 390, 393, 397, 399 f., 446 Diskurshoheit 62 f., 212 Diskurstradition 321 Dong Xi 东西 394 Dong Xiaoyuan 董小宛 110 Eagleton, Terry 75, 244, 245 Erinnerung 28, 30, 34, 83, 85 f., 90, 96, 98 f., 115, 117, 137, 140, 142 – 144, 166, 172, 191 – 194, 196, 199, 205, 207, 220, 258, 262, 327 – 329, 331 – 333, 335, 337, 358 f., 369, 371, 377 f., 379 – 382, 385, 387, 389 – 391, 393 f., 405, 407 – 410, 424, 443, 448, 452 – 454, 457 „Essenz der chinesischen Kultur“ guocui 国粹 93 Euphemismus 77, 129, 130 Exil 53 – 55, 83, 181 f., 184 f., 187 – 189, 192 f., 196, 204, 209, 211, 213, 383 Exilautoren 54, 74, 184, 187, 265, 267 Explosion 32 f., 124, 161, 254, 417, 421 Explosivkraft 417 Fang Lizhi 方励之 184, 447 Fantasyliteratur 魔幻小说 bzw. 幻想小说 300, 307, 347 Feng Jicai 冯骥才 385 f. Feng Xiaogang 冯小刚 216, 220, 236 Ferraris, Maurizio 242 f. Flaubert, Gustave 113 f. Foucault, Michel 47, 156 Frankfurter Buchmesse 13, 249, 265, 421 Frauenliteratur 156 Freiheit 11, 14, 25, 30, 33, 43 – 45, 59, 69, 84, 86, 94, 147, 182, 186 f., 195 – 199, 204, 206, 253, 257, 262 f., 267, 271, 274, 298, 302, 304, 315, 320 f., 327, 369 – 372, 383, 387, 394 f., 408, 420, 433 – 435, 437, 439, 441, 445, 453, 457 Frye, Northrop 113 „Fünfzig-Cent-Partei“ 五毛党 323 Fu Sinian 傅斯年 317 Gao E 刘鹗 330 Gao Xingjian 高行健 23, 27 f., 64, 72, 79, 155, 181 – 187, 189 – 195, 197 – 200, 203 – 214, 219, 248 Gedächtnis 13, 117, 139, 201, 258, 262, 302, 329, 358, 369, 377 – 380, 393, 425, 431 f. Gedächtnisbildung 378 f., 425 Gefühlskultur 110, 345 Gegendiskurs 166 f., 367 Gegenwärtigkeit 23, 28, 36 Gei Fei 格非 23 „Geistige Verschmutzung“ 精神污染 (Kampagne 1983/84) 55, 91, 257, 332 „Geist von Yan’an“ 60 Ge Liang 葛亮 399 Geschichtsschreibung 71, 119, 140, 143, 164, 173, 262, 287, 291, 348, 380 f., 391, 423, 426, 453 Geschichtsverständnis 143 „Gespräche über Kunst und Literatur in Yan’an“ 在延安文艺座谈会上的讲话 (1942) 263 Gewalt 11, 50, 52, 84 – 87, 103, 124 – 126, 130, 166, 191, 196, 203, 205, 254 f., 257, 260, 268 – 270, 281, 283 – 291, 332, 341, 343, 345, 364, 366, 390, 394, 398, 420, 423, 440, 452, 454 Gewaltdiskurs 366 Gewaltenteilung 60 Gewaltkultur 283 Ge You 葛优 216 Globalisierung 76, 213 „Großer Sprung nach vorne“ 大跃进 (1958 – 1960/61) 422 Guattari, Félix 69 Gu Cheng 顾城 270, 300, 360 Guigunü 鬼古女 300 Gu Long 古龙 348 505 19 Glossar, Namen, Zeichen Guo Jingming 郭敬明 305 – 307, 311 – 317, 351 Guo Lin 果林 393 Guo Moruo 郭沫若 40 Gu Xiang 顾湘 311 Gu Zhun 顾准 405 Habermas, Jürgen 26 f., 45, 59 Hai Zi 海子 300 Ha Jin 哈金 54 „halluzinatorischer Realismus“ 241 f., 294 Händler, Ernst-Wilhelm 29 f. Han Dong 韩东 299 Han Han 韩寒 17, 23, 43, 55, 82, 210, 297, 299, 305 – 310, 314 – 329, 332 f., 335 f., 338 Han Renjun 韩仁均 319 Han Shaogong 韩少功 34, 60, 72, 75, 113 – 128, 130, 132 – 143, 145, 146, 147, 385, 399, 405 Hao Ran 浩然 41, 264 Harmonie 60, 154, 161, 316, 325, 342, 387, 406, 410 „harmonische Gesellschaft“ 和谐社会 58, 136, 316, 341, 366 He Liwei 何立伟 150, 397 hermetische Dichtung 26, 75 „Herumtreiberliteratur“ 流浪汉小说 323 Hildesheimer, Wolfgang 243 – 245 Horrorliteratur 恐怖小说 300, 341, 343 – 346, 349, 352, 374 f. Huang Renke 黄仁柯 51 Hua Xiangrong 花想容 300 Hu Fayun 胡发云 38, 52 f., 399 Hu Feng 胡风 39 Hu Jintao 胡锦涛 58 f., 61 Huo Yan 霍艳 311 Hu Shi 胡适 100, 148, 194, 317 Huxley, Aldous 395 Hu Yinqiang 胡尹强 408 Ideologie 48, 64 – 66, 74, 126 – 128, 140, 200, 391 Intellektuelle 11, 15, 17, 37 – 39, 52, 61, 68 f., 72, 81 f., 87, 93, 99, 102, 108, 115 f., 118, 140, 144, 151, 155, 184 f., 188 f., 214, 250, 252, 257, 265, 267, 299, 317, 319, 324, 388, 392, 399, 408, 418, 420, 422, 426, 430, 437, 440, 442, 447 f. Internet 42, 49, 52, 55 – 57, 66, 76 – 78, 83, 117 f., 162, 183, 195, 218, 250, 283, 301 f., 305, 307 – 310, 312, 315, 318 – 321, 323, 349 – 354, 358, 421 „Internetliteratur“ 网络文学 56, 306, 308 f., 356 Internetzensur 49, 56, 307 Jiang Nan 江南 (eigentlich Yang Zhi 杨治) 306 Jiang Qing 江青 41 Jiang Rong 姜戎 23, 66 Jiang Zemin 江泽民 58, 65 Jia Pingwa 贾平凹 53, 60, 87 – 111, 236, 306 Jia Zhangke 賈樟柯 325 Jin Xuefei 金雪飞 54 Jin Yong 金庸 348 Ji Xianlin 季羡林 390 Ji Zhenyu 吉振宇 300 „Jugendlicher Intellektueller“ 知青 115, 299, 393 „Jugendliteratur“ 青年文学 297 f. Kafka, Franz 158 f., 247, 412 „kalte Literatur“ 冷的文 27, 195 Kindheit 334 King, Stephen 345 – 347, 349 f., 352 Klemperer, Victor 74 Kommunistische Partei (KPCh) 40 f., 48, 57, 60 f., 74, 78, 119, 137, 141, 184, 199, 256, 261, 299, 321, 381, 386 f., 400, 406, 440, 457 konfuzianisch 131, 160, 291, 424 506 Thomas Zimmer: Erwachen aus dem Koma? Eine literarische Bestimmung des heutigen Chinas Konfuzianismus 160, 291, 348 Kong Yongqian 孔永谦 81 Kontrolle 16, 18, 25, 35 – 39, 41 – 44, 46, 51, 54 – 56, 58, 69 f., 77, 100, 120, 124, 165, 171, 180, 190, 203 f., 217, 248, 273, 320, 323, 370 f., 410, 440, 455 Körperlichkeit 131, 203, 206, 282, 363, 369 Körperpolitik 274 Korruption 34, 53, 67, 84, 86, 102, 123 Koschorke, Albrecht 31 – 33 Kreativität 11, 19, 38, 61, 78, 81, 91, 95, 98, 108, 148, 155, 159, 176, 231, 244, 304, 417 Kubin, Wolfgang 34, 39, 67, 148, 189, 205, 209 f., 385 Kulturdiskussion (Filmserie Flusselegie [Heshang 河殇]) 98 f., 107 „kulturelle Softpower“ 文化软实力 58, 63 Kulturkritik 140, 291, 386, 428, 451 Kulturpropaganda 139 Kulturrevolution 文化大革命 (1966 – 1977) 26, 41 f., 44, 54, 73 – 75, 81, 83, 89 f., 92, 98, 115, 118, 124 – 126, 130 f., 137, 139 f., 150, 156, 182, 189, 191 f., 198, 203, 219, 225, 228, 251 – 253, 257 f., 264, 266, 269 f., 278 – 280, 285 – 287, 299, 353, 359, 381 – 401, 405, 412, 414, 419, 426, 437 Kultursemiotik 31 – 33, 397 Kumpfmüller, Michael 67 Kuomintang (KMT) 40 f., 130 Lao She 老舍 168, 188, 412 „Leseanweisungen“ 读法 109 Liang Qichao 梁啟超 72, 298 Liang Xiaobin 梁小斌 159, 160 Liang Xiaosheng 梁晓声 309, 389, 399 Liao Yiwu 廖亦武 13, 35, 83, 265, 421 „Liga linker Schriftsteller“ 中国左翼作家联盟 40 Li Ka-shing (Li Jiacheng 李嘉诚) 65 Lin Biao 林彪 41, 386, 405 Lin Jingyi 林静宜 311 Li Rui 李锐 34 f., 391 Literalität 239 „Literatur der Vergangenheitsbewältigung“ 反思文学 223, 384, 389 Literaturkritik 16, 61, 66 f., 94, 117, 153, 181, 192, 210, 236, 252, 269, 282, 309, 349, 433 Literaturpreis 14, 64 – 68, 91, 218, 256, 261, 412 Literaturwissenschaft 16, 23, 25, 38, 40, 46, 54, 75, 79, 87, 97, 101 f., 117, 152, 158, 182, 186, 195, 208, 219, 250 f., 268, 271, 279, 297, 318, 323, 346, 348, 350, 379, 384, 392, 423, 452 Literaturwissenschaftler 16 f., 24, 30, 34, 76, 82, 90, 121, 147 – 149, 155, 181, 206, 212, 222 f., 243, 245, 250, 263, 278, 294, 302, 306 f., 309, 328, 350, 392, 421 f., 424, 427, 438, 443 Liu Shaoqi 刘少奇 40, 253, 404 Liu Shi 刘石 393 Liu Suola 刘索拉 221 Liu Xiaobo 刘晓波 13, 95, 217, 266 f. Liu Xiaofeng 刘小枫 443 Liu Zaifu 刘再复 21, 192, 248 Liu Zhenyun 刘震云 215 – 223, 225 – 229, 231, 235 – 239, 391 Li Yinhe 李银河 419 Li Yu 李漁 110 Lotman, Juri 31 – 33, 417, 425 Lovecraft, H. P. 344 Luhmann, Niklas 378 Lu Xun 鲁迅 67, 167, 221, 260, 268 f., 282, 291, 298, 368, 397 f., 412, 433, 437 Lu Yao 路遥 298 Magischer Realismus 120 – 122, 148, 384, 398, 452 Ma Jian 马建 74, 83 – 86, 122, 377 Mann, Thomas 25, 244 Mao Dun 矛盾 40, 64, 225, 261, 263, 420 507 19 Glossar, Namen, Zeichen Mao Rang 冒襄 110 Mao Zedong 毛泽东 26, 37, 40, 60, 74, 99, 116, 125, 128, 252, 266, 277, 322, 404, 408, 426 Markt 14, 16, 18, 36 f., 41 – 46, 52, 57, 63 f., 66, 68 – 70, 87, 93 – 95, 117, 156, 189, 302, 306, 308, 310, 312, 317, 383, 397, 411 Marktwirtschaft 27, 39, 42 Márquez, Gabriel García 120 – 122, 247, 256, 260, 295 Martin, Helmut 22 Marxismus 21, 26, 39, 59, 65, 139, 194, 391 „Massenkritik“ 174 Ma Yuan 马原 221, 307, 349, 399 Ma Yunlong 马云龙 389 Medien 13, 22, 43 f., 48 – 50, 53, 62, 66, 77, 93 – 95, 117, 181, 185, 215, 223, 227, 236, 238 f., 310 – 312, 314, 318, 323, 366 Mehrparteiensystem 60 Mian Mian 棉棉 69, 156, 205, 251, 299 Mitscherlich, Alexander und Margarete 428, 438, 454 f., 457 Moderne 11, 18, 25, 27, 35, 59, 73, 96, 105, 116, 120, 134, 136, 138, 145 f., 154, 160, 191, 222, 238 f., 244, 264, 272, 298, 301, 324, 347, 428, 454 Modernediskussion 156 Modernisierung 58, 73, 84, 87 f., 98, 138, 289, 338, 361 Modernismus 148, 166 Morsbach, Petra 21, 29 Mo Yan 莫言 23 f., 35, 44, 60, 62, 64 f., 89, 121, 219, 236, 241 – 243, 246 – 274, 276 – 295, 306, 349, 368, 391, 410 f., 415, 423 Müller, Adam 227 Müller, Herta 265, 380, 425 Multimedialität 216 Murong Xuecun 慕容雪村 308 Musil, Robert 25 Naduo 那多 (eigentlich Zhao Yan 赵延) 300, 350 Nanpai sanshu 南派三叔 (eigentlich Xu Lei 徐磊) 349 Nan Tai 南台 394 „Narrativ vom städtischen Erzählen“ 都市欲望叙事 94 „Nationale Essenz“ 国粹 154 „neo-historische Literatur“/„neue historische Erzählliteratur“ 新历史小说 269 „Neokonzeptionismus“ 303 f., 313, 316 „Neorealismus“ 新写实 219 „Neue Erzählkunst“ 新小说 72 „Neue experimentelle Literatur“ 新实验文学 160 „neue Gesellschaft“ 新社会 141, 201 Nobelpreis 23, 148, 181 f., 185 f., 209 – 212, 248, 250, 258, 262, 264 – 266, 272, 294, 411 „Notizen“ (biji 笔记) 119 obskure Lyrik (s. hermetische Dichtung) 23, 95, 188, 360 Öffentlichkeit 11, 13 f., 24, 26 f., 42, 45, 48, 52, 62, 69, 77, 90, 95, 115, 117, 156, 169, 171 f., 176, 181, 183, 188 f., 217, 231, 253, 264, 266, 278 – 280, 300, 313 f., 317 f., 320, 323, 351, 366, 368, 382, 389, 403, 406, 454 Orwell, George 328, 395 Pamuk, Orhan 30 Parteijargon 178, 259 Pavić, Milorad 114 f. Pehnt, Annette 113 Peng Bin 彭斌 349 Peng Yi 彭懿 349 Personenkult 52, 127, 253 Platz des Himmlischen Friedens 17, 81, 83 – 85, 87, 93, 184, 357, 381 f., 441 „Poetik der Befreiung“ 194 „Post-Achtziger“ baling hou 80 后 301 Postkolonialismus 271 508 Thomas Zimmer: Erwachen aus dem Koma? Eine literarische Bestimmung des heutigen Chinas Postmoderne 116, 154, 237 f., 242, 344, 349 Propaganda 15, 18, 39, 41, 48 f., 59, 73 – 76, 82 f., 87, 93, 95, 106, 195, 197, 227 f., 253, 313, 325, 337, 367, 374, 387, 400, 426, 455, 457 Pu Songling 蒲松龄 294, 348, 424 Qian Zhongshu 钱钟书 109, 319 Qu Qiubai 瞿秋白 317 Qu Yuan 屈原 138 f. Realismus 104, 120 – 122, 132, 192, 213, 219, 222 f., 241 – 248, 260, 276, 294, 384, 393, 413, 415 – 417, 420 f. Realismusdiskurs 121 „Rechtsabweichler“ 405, 408 f., 410 Reform 26 f., 42, 44, 46, 48, 57, 69, 72 – 74, 77, 84 f., 87, 106, 121, 137, 219, 259, 263, 269, 273, 278, 280, 288, 298, 321, 413 f., 438 Reformära 54, 58 Reformpolitik 84 „reine Literatur“ 纯文学 147, 159, 194 Roman 14 f., 18, 23, 25, 29, 30 f., 34 Ruan Lingyu 阮玲玉 359 „Rüpelliteratur“ 痞子文学 87, 222, 325 Sanders, Barry 239 de Saussure, Ferdinand 239 „Schmetterlingsliteratur“ 鸳鸯蝴蝶派 298 Schriftstellerverband 14, 39, 41, 45 f., 60 f., 64 f., 68, 100, 108, 114, 116, 184, 219, 266, 305, 309, 314, 339, 350 f., 411 „Schubladenliteratur“ 抽屉文学 54, 188 Schwertkämpfer-Erzählungen 武侠小说 316 Science Fiction 61, 243, 301, 305, 343, 345, 347, 395 Selbstzensur 46, 50, 55, 110, 157, 188, 191, 248, 307, 336, 417 Shen Fu 沈复 110 Shi Nai’an 68 Silone, Ignazio 37, 59 Sisyphus 201, 424, 425, 444, 448 – 451 Sontag, Susan 54 „sozialistischer Realismus“ 37, 121, 241, 264 Stadt und Land 25, 102 – 104, 238, 411 Stalin, Josef 37, 74, 322, 338, 395 Steiner, George 36 Stephen King 342, 345 f., 351, 354, 360, 363, 374 Sternberger, Dolf 125 Subjektivität 143, 197, 304 Subversion 116, 118 Sun Rui 孙睿 311 Su Tong 苏童 60, 66, 116, 153, 192, 212, 248, 270, 349, 397 f. System 19, 25, 29 f., 33, 36 – 38, 41 f., 44 – 48, 50, 52, 59 f., 67 – 70, 90, 93, f., 98, 101, 116, 126, 131, 137, 140, 144, 157, 166, 180, 187, 191 f., 195, 198, 200 – 202, 207, 209, 212 f., 242, 244, 250, 262 f., 265 – 267, 280 f., 307, 318, 320 f., 325, 349, 368, 378, 381, 389, 395, 402, 404 f., 408, 413, 419 – 421, 424, 426, 434, 437 – 439, 442, 446, 452, 455 – 457 Systemreform 402 Tao Yanyan 陶妍妍 311 „Texte des Neokonzeptionismus“ 新概念作文 303 Themenroman 28 Tian Han 田汉 40 Tianxia Bachang 天下霸唱 (eigentlich Zhang Muye 张牧野) 300, 349 f. Tie Ning 铁凝 61 f. Totalitarismusforschung 438 Tradition 11, 15, 17, f., 25, 40 f., 47, 58, 61, 63, 67 f., 73, 75, 81, 89, 92, 94 – 98, 100 – 103, 108 f., 111, 113 f., 116, 509 19 Glossar, Namen, Zeichen 118 – 120, 122, 130, 132 – 134, 138, 140, 147 f., 152 – 155, 160 – 162, 168, 175 f., 186, 206, 208, 221 f., 224, 232, 243, 248, 250, 261 f., 264, 269 f., 272, 277, 279 f., 283, 288, 294 f., 298, 302 f., 306, 311 f., 316, 324, 335, 344 f., 348 f., 353 f., 361, 366, 379 f., 383, 411 f., 423 f., 437, 442, 452 „transzendentaler Realismus“ 神实主义 247, 416, 451 Traum der Roten Kammer 红楼梦 40, 71, 95, 109, 162, 168 „unabhängiger Intellektueller“ 公共知识分子 318 „unsichtbares Schreiben“ 潜在写作 54 Untergrundliteratur 54 f. VBA-Kunstakademie 解放军艺术学院 256 „Verband der Chinesischen Literatur und Kunst“ 中国文学艺术界联合会 40 Verfassung 45, 58, 60, 66, 92, 99, 102, 135, 139, 152, 155, 161, 169 f., 177, 179, 191, 202, 217, 260, 268, 271, 310, 320, 348, 422, 455 Verführbarkeit 175, 177 Vergangenheit 11, 16, 23, 26 – 28, 32, 39, 42, 45, 48 f., 52, 60 f., 65, 88, 90, 95 f., 98 f., 108, 111, 116, 123, 133, 137, 139 – 145, 149, 153 f., 157, 160, 168, 172 – 175, 177 f., 186 – 188, 191 f., 197, 199, 203, 205, 209, 216, 226 – 228, 232 – 234, 257, 261 f., 266, 268, 280, 297, 301 f., 310 f., 315, 321 f., 328 – 330, 332 – 335, 343, 352 f., 355, 357 – 361, 363, 366, 369, 377 – 381, 383 – 387, 390 f., 395 f., 399 f., 402 – 404, 406 – 408, 413 f., 421 f., 426, 435, 443, 451 – 457 Vergangenheitskonstruktion 262 Vulgarität 151, 161 Wang Anyi 王安忆 23, 60, 65, 134, 251, 266, 298, 396 f. Wang, David 35 Wang Gang 王刚 68, 388, 397 Wang Jinkang 王晋康 395 Wang Meng 王蒙 60, 65, 154, 184, 256, 298, 314, 419 Wang Shiwei 王实味 39 Wang Shuo 王朔 87, 212, 221 f., 236, 325 Wang Xiaobo 王小波 222, 391, 419 WeChat 50 Weibo 微博 50, 57, 319 Wei Hui 卫慧 (Zhou Weihui 周卫慧) 23, 69, 101, 156, 251, 299 Wei Jingsheng 魏京生 447 „Weltliteratur“ 29, 67, 120, 147, 186, 213, 412, 452 Weltuntergang 323, 362, 365 – 367 wenyan 文言 71 f. Wittgenstein, Ludwig 239 Wood, James 243 – 245 Wortästhetik 133 Wu Bangguo 吴邦国 59 f. „Wundenliteratur“ 伤痕文学 26, 77, 90, 191, 223, 257, 384 – 386, 389, 391, 394, 398, 442 „Wurzelliteratur“ 寻根文学 117, 120 Xiao Hong 萧红 359 xiaoshuo 小说 71 f., 346 Xi Chuan 西川 55, 75 Xi Jinping 习近平 59, 62, 341, 443 Xu Beihong 徐悲鸿 40 Yang Jisheng 杨继绳 404, 409, 452 Yang Lian 杨炼 67, 383 Yang Mo 杨沫 299 Yang Xianhui 杨贤惠 406, 409 f., 422 Yan Lianke 阎连科 18, 24, 32, 50, 121, 201, 219 f., 245 – 248, 255, 265, 267, 274, 377, 379, 388, 407, 410 – 429, 431 – 434, 436 – 444, 446 – 449, 451 – 453, 456 510 Thomas Zimmer: Erwachen aus dem Koma? Eine literarische Bestimmung des heutigen Chinas Ye Junjian 叶君健 188 Ye Shengtao 叶圣陶 40 Ye Zhaoyan 叶兆言 391 Yu Dafu 郁达夫 188 Yu Hua 余华 23, 89, 116, 121, 153 f., 192, 212, 219, 236, 248, 270, 285 – 287, 309, 349, 390 f., 397, 420 Yu Jian 于坚 73 Yu Pingbo 俞平伯 40 Yu Qiuyu 余秋雨 309 Yu Xiu 郁秀 300 Zensur 11, 14, 18, 25, 27, 38, 45, 46 – 53, 55 – 57, 68 – 70, 84, 91 – 93, 157, 183, 220, 242, 245, 258, 265 f., 294 f., 307, 317 f., 320, 323, 341, 378, 387, 390, 392, 402, 417, 421 Zhang Ailing 张爱玲 148, 298 Zhang Bojun 章伯鈞 99, 408 Zhang Kangkang 张抗抗 42 Zhang Wei 张伟 18, 391 Zhang Xianliang 张贤亮 205, 208, 390, 409, 419 Zhang Xiaobo 张小波 159 Zhang Xiaohan 张晓晗 339 Zhang Yihe 章诒和 99, 408 f., 410 Zhang Yimou 张艺谋 256 f., 392 Zhang Yueran 张悦然 305, 311, 315 Zhang Yusheng 张雨生 333 Zhao Chaogou 赵超构 38 f. Zhao Shuli 赵树理 40, 264 Zhao Yan 赵延 350 Zheng Yi 郑义 398 Zhou Dedong 周德东 300, 349 Zhou Enlai 周恩来 40 Zhou Yang 周扬 37, 40 Zhuang Yu 庄羽 314 Zhu Dake 朱大可 23, 25, 27, 67, 78, 81, 101, 212, 309, 382, 386, 400 Zhu Wen 朱文 16, 299 Zuschauer 13, 49, 56, 213, 230, 232, 272, 274, 277 – 282, 328, 335, 351 Zuschauerkultur 279

Chapter Preview

References

Zusammenfassung

Die Frankfurter Buchmesse von 2009 liegt einige Jahre zurück. Damals war China Gastland und hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Warum also heute ein Buch über die chinesische Gegenwartsliteratur schreiben? Die Antwort darauf fällt kurz aus: Weil 2009 viel zu wenig gesagt wurde. China ist ein Land der Widersprüche, und noch immer spielen Zensur, Verschweigen und Beschönigungen eine große Rolle. Wer das Land aber verstehen will, der tut gut daran, auch seine Literatur zu verstehen und die Bedingungen, unter denen sie heute existiert: Wie stark ist die offizielle Gängelung – gibt es Zensur, und wie funktioniert sie? Wie steht es um die Verlage – sind sie noch fest im Griff der Partei? Und wie funktioniert die Interaktion zwischen Autoren, Verlagen und Lesern? Anhand namhafter älterer und jüngerer Autoren aus der Volksrepublik unternimmt der Sinologe Thomas Zimmer erstmals den Versuch, die Spielräume von Literatur, Kunst und Kultur im Spannungsfeld staatlicher Kontrolle, Zwängen des Marktes und zunehmender internationaler Vernetzung im China der Gegenwart zu erörtern.